Witaj na stronie Platformy Turystycznej Biura Podróży BARTEK MG WYJAZDY GRUPOWE  |  kom. +48 501 295 530 | kom. +48 511 729 536​ |  Napisz do nas | RODO   

Najczęściej zadawane pytania

Print Friendly, PDF & Email

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z ZAMAWIANIEM IMPREZ oraz ICH OMÓWIENIE  i  W Ł A Ś C I W A  INTERPRETACJA

W Y Ż Y W I E N I E  NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH:

/ czym różni się kolacja od ciepłej kolacji i obiadokolacji?/

              Ze względu na różne interpretacje klientów dotyczących  ogólnie stosowanych określeń w restauracjach, pensjonatach i hotelach w zakresie wyżywienia wyjaśniamy, iż każdorazowo gdy mówimy o K O L A C J I - jest to przykładowo: pieczywo, wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek oraz herbata /w dowolnej konfiguracji/. C I E P Ł A  K O L A C J A oznacza np. gulasz, bigos, wątróbkę, kiełbasę na ciepło, fasolkę po bretońsku lub jajecznicę z pieczywem oraz herbatę. Natomiast O B I A D O K O L A C J A to dwudaniowy obiad /zupa plus drugie danie/ podany w porze kolacji.

Prosimy sprawdzać jakie posiłki oferuje Biuro w konkretnej wycieczce, oczywiście każdorazowo na Państwa wniosek możemy uwzględnić zmiany zarówno w wyżywieniu jak i w programie wycieczki, a nową kalkulację po zmianach z tego tytułu podamy do 24 godzin.

REASUMUJĄC prosimy uważnie czytać jakie posiłki są zawarte w interesującej Państwa ofercie, jeżeli macie wątpliwości co oznaczają poszczególne sformułowania to warto poprosić przed podpisaniem umowy o wyjaśnienie pracownika biura. W umowie na Państwa wniosek możemy skorygować i zmienić rodzaj i ilość wyżywienia z oferty. Każda taka korekta niesie z sobą także korekty ceny usługi.

 

SPECJALISTYCZNE DIETY W RAMACH W Y Ż Y W I E N I A  NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH, OBOZACH, KOLONIACH I ZIELONYCH SZKOŁACH:

/ poniżej zawarte informacje to obserwacje ostatnich lat, zamieszczamy je po to by uniknąć nieporozumień tuż przed planowaną wycieczką lub w jej trakcie /:

Podróżny – nauczyciel lub wychowawca klasy wskazując na umowie dokładną ilość dzieci/młodzieży oraz opieki wie tym samym kto wyraził chęć wyjazdu na wycieczkę szkolną. Obowiązkiem Podróżnego jest podać do Biura do 7 dni od dnia podpisania umowy dane do ubezpieczenia NNW: imię, nazwisko i Pesel / każdego ucznia i opiekuna / ponadto Podróżny podaje informacje o specjalistycznych dietach jakie zgłosili mu rodzice każdego uczestnika lub dorosła osoba opieki. Na podstawie otrzymanych danych od Podróżnego Biuro wysyła zapytanie do obiektu noclegowe czy dany obiekt jest w stanie przygotować daną dietę a jeżeli tak to czy w związku z tym iż w tym momencie wskazana osoba lub osoby nie są już objęte wyżywieniem grupowym a indywidualnym o ile ewentualnie wzrośnie cena indywidualnie przygotowanego wyżywienia -  diety. Wynikający z tego dodatkowy koszt w przypadku ucznia pokrywa jego rodzic. Jeżeli dieta będzie dotyczyć osób dorosłych, które są objęte pakietem udziału bezpłatnego w wycieczce szkolnej wg zasady 1 osoba opieki gratis na każde pełne 10 uczestników płatnych – to taka osoba dalej nie ponosi kosztów wycieczki poza dopłatą jaką naliczy obiekt noclegowy z tytułu konkretnej diety.

Biuro w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji na temat diety przekaże Podróżnemu odpowiedź w zakresie możliwości zapewnienia diety przez obiekt noclegowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Podróżny ma kolejne 7 dni na pisemne potwierdzenie na trwałym nośniku: mail, list polecony zgody na ewentualne dodatkowe koszty związane z dietą lub rezygnację z udziału w wycieczce szkolnej bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Informacje dotyczące diet uczestników, które wpłyną do Biura po okresie 7 dni od daty podpisania umowy nie obligują Biura do działań w zakresie sprawdzania i zapewnienia diet uczestnikom wycieczki. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

 

   / regulaminy wewnętrzne obiektów noclegowych kwaterujących uczestników kolonii, obozów oraz  zielonych szkół / :

           Ponieważ w ostatnich latach poza dietami nakazanymi przez lekarza w stosunku do stanu zdrowia Podróżnego coraz częściej mamy do czynienia z dietami już nie nakazanymi ale np. zalecanymi lub z dietami związanymi z konkretnym wyznaniem lub stylem bycia Podróżnego, których skład, koszt, brak możliwości pozyskania półproduktów w małych ilościach oraz potrzebę indywidualnego czasochłonnego przygotowania powodują znaczny wzrost ceny konkretnej diety – poszczególne obiekty noclegowe posiadają dodatkowe zapisy w swoich wewnętrznych regulaminach wyraźnie rozdzielając ceny diet nakazanych przez lekarza i diet związanych np. z indywidualnymi upodobaniami zdrowotnymi i żywieniowymi Podróżnego.

           Reasumując Biura podróży i obiekty noclegowe szanują potrzeby żywieniowe każdego Podróżnego ale aby uniknąć nieporozumień należy z nimi współpracować i wskazywać swoje potrzeby w tym zakresie z dużym wyprzedzeniem. Mamy nadzieję, że każdy kto spotkał się z cenami poszczególnych diet zrozumie także różnice cenowe klasycznego wyżywienia i diet specjalistycznych.

OKREŚLENIE  S T A N D A R D U  AUTOKARÓW I BUSÓW – używanych do transportu w czasie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, kolonii i obozów

STANDARD PODSTAWOWY TURYSTYCZNY – klasyczny fotel / nie uchylny /, nadmuchy ciepłego lub zimnego powietrza – nie mylić z klimatyzacją

STANDARD PODWYŻSZONY - uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie

STANDARD LUKSUSOWY – uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie, cafe bar, WC, /WI-FI to opcja dodatkowa /

OKREŚLENIE  S T A N D A R D U  ZAKWATEROWANIA  dzieci i młodzieży w czasie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, kolonii i obozów

              Organizator – Biuro podróży BARTEK zapewnia swoim klientom w czasie organizacji imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży podstawowy standard turystyczny zakwaterowania który obejmuje zakwaterowanie w: pensjonatach, domach wczasowych, domach i ośrodkach wypoczynkowych, schroniskach górskich, schroniskach młodzieżowych, motelach i hostelach. W ramach świadczeń klient otrzymuje zakwaterowaniu w pokoju wieloosobowym od 4-10 osób, dopuszczalne są łóżka piętrowe. Węzły sanitarne, wc i prysznice ogólnodostępne na korytarzach. Powyższy standard jest ujęty w kalkulacjach wycieczek szkolnych.

UWAGA – od 8 lat Biuro stara się bez podnoszenia kosztów imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży  w ramach oferowanych usług podnosić standard zakwaterowania na poszczególnych kierunkach czy w konkretnych miastach a w ramach aktualnych promocji może nawet zakwaterować taką grupę młodzieżową w hotelu***. Nie znaczy to jednak że grupa korzystająca z podwyższonego standardu  np. w maju może się ubiegać o jakiekolwiek zwroty lub dopłaty od Biura jeżeli np. w miesiącu wrześniu będzie zakwaterowana w standardzie zgodnym z tym opisanym w katalogu. Każdorazowo szczegółowo określa to umowa - zgłoszenie w której zawarte są poszczególne świadczenia.

 

D O D A T K O W A   K O N T R O L A  POLICYJNA AUTOKARU jadącego na w y c i e c z k ę  szkolną*

/poniższe omówienie ma zastosowanie do miasta Bielska-Białej i okolic, ze wskazaniem na rejon w którym jednostki oświatowe składające wniosek o kontrolę policji pod szkołą otrzymywały wskazanie do podstawienia takiego autokaru na dolnej płycie PPKS w Bielsku-Białej, dla szkół z innych rejonów jest to wskazanie metody działania oraz przyczyn i konsekwencji z tego wynikających/

           Właściwy stan techniczny autokarów turystycznych oraz  organy odpowiedzialne za ich kontrolę i dopuszczenie do ruchu określają stosowne przepisy Ministra Transportu w tym zakresie. Nie ma w nich wzmianki o   o b l i g a t o r y j n y m obowiązku poddawania się takiej dodatkowej kontroli przez Policję przed każdą wycieczką szkolną. A w środku sezonu jest to czasem po prostu niemożliwe. Biuro nie uchyla się przed taką ewentualnością, jednak czujemy się w obowiązku zapoznać wszystkich decydentów /rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych / z obowiązującymi w tym zakresie zasadami oraz konsekwencjami takiej kontroli./

Pełne omówienie powyższego zagadnienia znajdziecie Państwo poniżej natomiast chciałbym się z Państwem podzielić zupełnie nowym rozwiązaniem tej kwestii / dodatkowej kontroli autokaru / jaki wskazało nam kilku nauczycieli i dyrektorów szkół w kwietniu tego roku. Jest to najszybszy, najpełniejszy i do sprawdzenia dosłownie przez każdego i w każdej chwili sposób na to by dowiedzieć się dokładnie wszystkiego na temat autokaru czy busa, którym będzie podróżowało Państwa dziecko / wystarczy w domu, w pracy czy w telefonie posiadać dostęp do Internetu;

 • Dzwonimy do biura i prosimy o numer rejestracyjny autokaru lub busa
 • Wchodzimy na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl
 • Wpisujemy numer rejestracyjny a po chwili: znamy właściciela autokaru, jego adres, markę autokaru, rok produkcji, ilość miejsc siedzących, wiemy czy posiada  a k t u a l n e  badania techniczne oraz  a k t u a l n e  ubezpieczenie

 

Formalne zgłoszenie wniosku o dodatkową kontrolę autokaru do biura i na Policję:

pkt 1. Zamiar dodatkowej kontroli policyjnej autokaru Klient /tzn. osoba podpisująca umowę z biurem/ zgłasza w Biurze Podróży w dniu podpisania umowy jednak nie później niż na 21 dni przed planowanym wyjazdem – ze względu na logistykę związaną z tym konkretnym autokarem w sezonie wycieczkowym. / wspomniany autokar w sezonie nie obsługuje tylko tą 1 grupę ale przy jego grafiku wyjazdów biuro jest zobowiązane do dostosowania tras i godzin kierowców w przeddzień wycieczki i w dniu po wycieczce/

pkt 2. Następnie na specjalnym druku / do pobrania ze strony Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej / Klient zgłasza chęć przeprowadzenia takiej kontroli w Wydziale Ruchu Drogowego Policji Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej /

wniosek powinien być zgłoszony w formie pisemnej / należy przesłać go faxem i upewnić się iż dotarł do adresata/ nie później niż  na 3 dni robocze przed planowaną kontrolą                                                                                                                                                                  

 • Wniosek powinien zawierać: dane osobowe zgłaszanego, podstawę zgłoszenia, datę, godzinę i miejsce podstawienia autokaru do kontroli – potwierdzoną przez pracownika biura / uwaga dla Bielska-Białej miejscem kontroli jest dolna płyta PPKS w Bielsku-Białej /, marka i numer rejestracyjny autokaru, nazwa firmy będącej właścicielem autokaru,

Ponieważ wspomniana kontrola jest świadczeniem dodatkowym na rzecz Klienta, Klient ponosi z tego tytułu dodatkowy koszt który wynosi odpowiednio 200,00 zł za 1 autokar oraz 150,00 zł za 1 bus, brak powyższej wpłaty na rzecz biura w terminie do 7 dni przed wyjazdem zwalnia biuro z wcześniejszych ustaleń związanych z podstawieniem autokaru lub busa do kontroli.

 • Fakturę za podstawienie autokaru lub busa do dodatkowej kontroli policyjnej wystawia właściciel autokaru i to on otrzymuje   wynagrodzenie za dodatkową usługę – nie biuro podróży.

Pkt 3. Aby uniknąć nieporozumień, które przez lata narosły przy temacie dodatkowych kontroli autokarów Klient jest zobowiązany do zapoznania z powyższym omówieniem wszystkich rodziców, dyrekcji oraz innych nauczycieli, którzy będą opiekunami na wspomnianej wycieczce, powinni oni znać przed  wyjazdem wszystkie konsekwencje podjętych przez Państwo działań i mieć ich świadomość, unikniemy wtedy dziesiątków telefonów w dniu wyjazdu od zdenerwowanych rodziców z którymi będą się      

kontaktować ich dzieci oczekujące na autokar mający zabrać je na wymarzoną wycieczkę. A w tym czasie Autokar z kierowcą i pilotem będzie oczekiwał następną godzinę na swoją kolej do kontroli.                                                                                         

Wszystkie możliwe aspekty organizacyjne związane z przeprowadzeniem dodatkowej kontroli autokaru oraz jej możliwe k o n s e k w e n c j e:

            Dla miasta Bielsko-Biała i jego najbliższych okolic dodatkowa kontrola autokaru przez Policję jest na dolnej płycie PPKS w Bielsku-Białej. Nie istnieje specjalistyczna komórka Policji do realizacji tych D O D A T K O W Y C H kontroli więc wykonują je w miarę wolnego czasu funkcjonariusze WRD nie będący w tym czasie na patrolu

 • Kontrola i jej przebieg / na podstawie kilkuletnich obserwacji pracowników biura oraz kierowców / Ponieważ dokonujący kontroli funkcjonariusze Policji nie są wyposażeni w żadne urządzenia mechaniczne bądź elektroniczne służące do kontroli stanu technicznego autokaru, mogą jedynie wizualnie ocenić działanie: oświetlenia, wycieraczek, stanu ogumienia lub ewentualnych wycieków np. płynu hamulcowego. Następnie sprawdzają posiadanie tablic informacyjnych o przewożeniu dzieci, ilość gaśnic oraz ilość młotków do zbicia szyby w razie wypadku. Najważniejszym punktem tej części kontroli jest sprawdzenie kierowcy alkomatem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Praktyczna część kontroli trwa około 10 minut. Po części praktycznej mamy do czynienia z częścią teoretyczno – formalną, ta z kolei trwa około 35 minut i zawiera: kontrolę danych osobowych kierowcy dotyczących jego prawa jazdy kierowcy, dowodu rejestracyjnego autokaru, ubezpieczenia i  tacho. Później następuje najbardziej czasochłonna część kontroli - wypełnienie druku podsumowującego kontrolę / wypełnienie druku to 70% czasu przeznaczonego na kontrolę autokaru /
 • Dla porównania zaangażowania sił, środków i wyposażenia jakie są użyte do przeprowadzenia dodatkowej kontroli autokaru przez patrol policji przypominamy że Ustawodawca określił iż autokar turystyczny aby mógł być dopuszczony do ruchu musi być skontrolowany na specjalistycznej stacji kontroli, której wartość urządzeń kontrolnych ocenia się na 1.000.000 złotych, takie badanie jest potwierdzane w dowodzie rejestracyjnym autokaru, proszę więc odpowiedzieć sobie na pytanie: na ile zasadne jest „oglądanie autokaru z zewnątrz” a z  tym właśnie mamy do czynienia przy dodatkowej kontroli Policji.
 • Średni czas jaki przewiduje Policja na kontrolę 1 autokaru to 45 minut, ale uwaga dany autokar musi dojechać we wskazane miejsce a jego baza w 80% wypadków znajduje się od 25 do 40 km od Bielska, a po kontroli musi jeszcze dojechać do wskazanej szkoły w Szczyrku, Wilkowicach, Kozach, Czechowicach czy Rudzicy
 • Czas pracy kierowcy rozpoczyna się z chwilą gdy przekręci kluczyk w stacyjce autokaru, jak wykazaliśmy powyżej może to być nawet godzinę wcześniej od podstawienia autokaru do dodatkowej kontroli.
 • Elektroniczny system kontroli nadzoruje także przerwy w pracy kierowcy i szczegółowo je rejestruje.
 • Ten nadzór ma na uwadze jeden cel – bezpieczeństwo podróżujących autokarem i dlatego jeżeli dojdzie do przekroczenia czasu kierowcy to system elektronicznie zamyka dopływ paliwa i unieruchamia autokar na kolejne 9 godzin. Tym samym jeżeli do ustalonych czasowo programów turystycznych będziecie Państwo dodawać inne elementy jak dodatkowa kontrola autokaru może to skutkować np. przy powrocie z wycieczki szkolnej z Wrocławia - zatrzymaniem autokaru w Katowicach o godz. 19.00 i autokar z Państwa dziećmi będzie tam stał 9 kolejnych godzin do 5.00 dnia następnego.
 • Jak wcześniej wspominaliśmy dodatkowej kontroli autokaru dokonuje „wolny w tym czasie patrol” Wydziału Ruchu Drogowego Policjanci z „Drogówki” robią to gdy nie są wezwani do wypadku lub kolizji drogowej, jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku to wszystkie autokary w „k o l e j c e”  czekające a na dolnej płycie PPKS w Bielsku-Białej nie przesuwają się w kolejce a dodatkowo co 30 minut podjeżdżają kolejne 2-3 autokary.
 • Aby Państwu uzmysłowić skalę takiej sytuacji posłużę się kolejną z własnych obserwacji. Przed trzema laty najpierw czekaliśmy z dwoma autokarami przez 1,5 godziny na dodatkową kontrolę, doczekaliśmy się, kolejną godzinę zajęła nam kontrola obu autokarów / była to super szybka kontrola jak na 2 autokary i tu ukłon w stronę Panów z „Drogówki” ale niestety, „poślizg” kontroli doprowadził iż
 • kolejne wjeżdżające na dolną płytę PPKS autokary zablokowały nas na kolejną godzinę. Później już było z górki, po kolejnych 30 minutach dojechaliśmy na miejsce zbiórki skąd zabraliśmy oczekujące na nas od 4 godzin 90 dzieci w wieku od 7-10 lat i pojechaliśmy na planowaną od pół roku wycieczkę do Ojcowa. Dzieci nie zobaczyły nawet połowy atrakcji ponieważ musieliśmy wracać. Na koniec dodam iż był upalny czerwcowy dzień a dzieci w tym upale co kilka minut podrywały się na widok każdego przejeżdżającego autokaru ponieważ sądziły, że to właśnie ten, którym pojadą na wycieczkę. Tak było przez kilka godzin. W tym czasie odebrałem kilkanaście telefonów w których rodzice mieszali mnie i moją firmę z błotem, straszyli o dziwo policją i sądem oraz wielotysięcznymi odszkodowaniami za straty moralne swoich dzieci – zadam zatem na koniec pytanie:                                                                                                  

Szanowni Państwo – kto zafundował dzieciom te przeżycia? / zainteresowanym służę telefonem do Dyrekcji wspomnianej Szkoły, ponieważ cały czas była obecna na miejscu zdarzenia a dodatkowa kontrola odbyła się na wniosek rodziców dzieci.

 • okres wycieczek szkolnych i jego największe nasilenie to czas od 10 maja do 15 czerwca – UWAGA W TYM CZASIE NA DOLNEJ PŁYCIE OCZEKUJE na kontrolę OD 4  DO 6 AUTOKARÓW – cała reszta to już tylko matematyka i mnożenie możliwych „poślizgów”  poszczególnych wyjazdów już w godzinach.
 • Przypominam, że nie ma tu mowy o jakiejkolwiek winie POLICJI.

Ponadto jeżeli dojdzie do wyznaczenia kontroli autokaru pomiędzy godz. 6.00 a 7.00 rano gdy na to wszystko z czym ma do czynienia Policja w danym dniu nakłada się także fizyczna zmiana nocnej i porannej zmiany Policji, wtedy wynik

 • może być tylko jeden. Wszyscy są zdenerwowani: policjanci kończący pracę i Ci, którzy ją rozpoczynają, kierowcy autokarów, którzy nie wiedzą czy zdążą dojechać na zbiórkę, piloci, którzy sprawdzając aktualny stan opóźnienia odbierają telefony ponaglające z biura, od rodziców i dyrektorów szkół – spirala zdenerwowania się nakręca...
 • Co pozostaje? Kierowca może zgodnie z unijnym prawem pracować określoną liczbę godzin – zasady te wprowadzono po to aby jazda autokarem, którym podróżują Państwa dzieci była bezpieczniejsza, fizycznie nie możemy kontrolować autokaru w dniu poprzednim.
 • Nie możemy także kontrolować go o godz. 2,00 czy 3,00  rano aby uniknąć „korków” w czasie kontroli o godz. 6.00
 • Tym samym Klient mając na uwadze czas pracy kierowcy musi mieć świadomość n i e m o ż l i w o ś c i zrealizowania wszystkich elementów wycieczki w tym dniu, jeżeli czas oczekiwania na kontrolę lub ona sama będzie się wydłużać, a tak dzieje się gdy w środku sezonu na kontrolę czeka kilka autokarów na tę samą godzinę.
 • Jeżeli zatem Klient w pełni świadomie podważa prawem usankcjonowane dokumenty potwierdzone przez pracowników wyspecjalizowanych i specjalnie do tego wyposażonych stacji diagnostycznych – dopuszczające do ruchu autokar turystyczny i wnosi o dodatkową kontrolę Policji to z tą chwilą przejmuje on na siebie wszystkie konsekwencje opóźnień wynikających z tego tytułu, co przekłada się bezpośrednio na niemożność wejść do poszczególnych obiektów i niemożliwość zrealizowania objętego umową programu.
 • Proszę nie myśleć iż dodatkowa kontrola Policji daje Państwu gwarancję czegokolwiek!
 • Mieliśmy już przypadki iż po kilku godzinach po takiej kontroli autokar najzwyczajniej w świecie się zepsuł, przecież jest to urządzenie mechaniczne i psują się w ten sposób bardzo drogie telewizory a nawet statki kosmiczne.
 • Ale aby dać Państwu pełnię informacji na temat kontroli autokaru przez Policję to proszę pamiętać, że po takiej kontroli w centrum Bielska już kilka km za granicami miasta możemy spędzić następne pół godziny na kolejnej kontroli – ponieważ „tamta kontrola nie jest już ważna” dla patrolu Policji zatrzymującego nas losowo do kontroli na trasie wycieczki.
 • To nie koniec po przejechaniu kolejnych 30 - 100 km może nas zatrzymać do kontroli na kolejną godzinę INSPEKCJA RUCHU DROGOWEGO, dla nich poprzednie kontrole także już nie istnieją a czas ucieka – i uwaga - to nie jest teoria lecz jeden z wielu przykładów z życia organizatora turystyki.

 

CZY ISTNIEJE ZATEM ZŁOTY ŚRODEK NA POGODZENIE POPIERAJĄCYCH DODATKOWE KONTROLE POLICJI

i ICH PRZECIWNIKÓW? - sądzę, że TAK

 • Przez ostatnie lata wspólnie z kilkoma Dyrektorami Szkół Państwowych i Prywatnych z Bielska i jego okolic w ramach Bartka JJ i Bartka MG wypracowaliśmy następujący model:
 • na 3 dni przed wyjazdem dostarczamy do szkoły w formie elektronicznej kserokopie dowodu rejestracyjnego autokaru z aktualnymi badaniami technicznymi potwierdzającymi dopuszczenie go do ruchu.
 • natomiast bezpośrednio przed wyjazdem na wycieczkę / już w autokarze / Kierownik grupy z ramienia Szkoły w obecności Pilota sprawdza atestowanym alkomatem Kierowcę na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu oraz jego uprawnienia do kierowania autokarem /prawo jazdy/ i oryginał dowodu rejestracyjnego autokaru.

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy kontroli, dajmy spokój Policji, której przecież głównym zadaniem jest dbanie o nasze bezpieczeństwo bezpośrednio na drogach, nie dokładajmy im p a p i e r k o w e j roboty.

Osobiście zrozumiałbym osoby zgłaszające autokar na wycieczkę szkolną do dodatkowej kontroli policyjnej zasłaniające się dobrem dziecka jako wartością najwyższą. Ale pod dwoma warunkami: Po pierwsze gdyby te same osoby wyjeżdżając prywatnie, powiedzmy do rodziny własnym samochodem i posiadając aktualny przegląd techniczny, kierując się dobrem najwyższym dziecka zwróciłyby się do Policji o dodatkową kontrolę samochodu dowodząc iż nie ufają ani sprzętowi ani ludziom pracującym w stacji kontroli pojazdów oraz, że nie ufają nawet sobie jako właścicielowi pojazdu, który jest ich własnością. Piszę o tym ponieważ taki brak zaufania wykazują właśnie przy autokarach turystycznych, których wypadki to zaledwie 1% wszystkich wypadów powodowanych w ogromnej większości właśnie przez samochody osobowe. To właśnie w wypadkach samochodów osobowych ginie co drugi dzień w Polsce kilkadziesiąt osób .

Po drugie gdyby co roku przed wyjazdem wraz z całą rodziną a zatem i z własnymi dziećmi na zagraniczne wycieczki autokarowe lub wczasy rodzinne występowali do policji o taką kontrolę autokaru którym pojadą sami z dziećmi. Niestety – NIE. Wtedy, tuż przed podstawieniem autokaru do Chorwacji czy Grecji, gdy siedzą na parkingu na stercie waliz takie – ewentualne - opóźnienie przecież       d o t k n ę ł o b y także ich osobiście a to jest  przecież n i e d o p u s z c z a l n e. Przecież to wiązałoby się z opóźnieniem wyjazdu, oczekiwaniem na słońcu i innymi niedogodnościami – a tego przecież należy unikać, owszem innym i pod publikę na zebraniu z rodzicami możemy to  z a f u n d o w a ć  ale dlaczego to ma dotyczyć  ICH SAMYCH  ?

Bardzo Państwa proszę nie bądźmy  h i p o k r y t a m i  w stosunku do siebie i własnych dzieci. Albo pewne zasady stosujemy zawsze i w stosunku do wszystkich a w tym wypadku także do samych siebie albo nie...

Magdalena Gudebska i Józef Jonkowski

                                                                                                                            

Co oznacza na wycieczce szkolnej określenie: Opieka G R A T I S  lub OPIEKA ZE 100% RABATEM:

              Ponieważ wśród naszych klientów spotkaliśmy się z  różnymi interpretacjami pojęcia „bezpłatnej opieki tzw. gratisów” w czasie wycieczek szkolnych, przedstawiamy poniższy przykład ilustrujący właściwą wykładnię w tym zakresie, jednocześnie informujemy, że pojęcie bezpłatnej opieki określane jest w katalogu jako osoby z rabatem 100%. PRZYKŁAD: Grupa od 30 do 39 osób płatnych po 115,00 zł./os  + 3 osoby ze 100% rabatem/.

WYJAŚNIENIE: W grupie osób  pomiędzy 30 a 39 osób / np. 36 dzieci / każde z nich płaci za wycieczkę 115,00 zł natomiast  3 osoby opieki podróżujące z dziećmi mają 100% rab. Te 3 osoby to 3 dodatkowe osoby powyżej 36 dzieci płatnych / np. 2 wychowawców i 1 rodzic, którzy jadą bezpłatnie / Stosujemy zasadę na każde 10 dzieci 1 opiekun otrzymuje 100% rabatu w czasie wycieczki szkolnej.

 

Z A K W A T E R O W A N I E  OPIEKI  na wycieczce szkolnej

Osoby dorosłe - nauczyciele, rodzice w czasie wycieczek szkolnych są kwaterowani w pokojach 2,3 i 4 osobowych, jeżeli  dany pensjonat, ośrodek wczasowy czy schronisko młodzieżowe dysponuje pokojami z łazienkami to właśnie one w pierwszej kolejności są przydzielane opiece. Jeżeli w danym obiekcie są pokoje 1 osobowe to kwaterujemy w nich w pierwszej kolejności Pana lub Panią kierowcę i Pana lub Panią pilot, ponieważ odpowiadając za bezpieczeństwo grupy oraz realizację programu muszą być wypoczęci. Jeżeli ktoś z opieki życzy sobie być zakwaterowany w pokoju 1 osobowym lub w pokoju 2 os do pojedynczego wykorzystania to powinien to zgłosić do Biura najpóźniej do 7-mego dnia od terminu podpisania umowy. Wtedy biuro w pierwszej kolejności sprawdza czy jest w ogóle taka możliwość. Po potwierdzeniu przez dany obiekt noclegowy takiej możliwości informujemy o tym Podróżnego ale uwaga jest to usługa dodatkowa i z tego względu Podróżny ponosi z tego tytułu dodatkowy koszt który w zależności od obiektu wynosi od 120 – 150  zł za 1 noc.

 

  C E N Y   WYCIECZEK  SZKOLNYCH w tym katalogu – są skalkulowane dla szkół z Bielska-Białej.

DLA SZKÓŁ Z POZA TEGO TERENU INDYWIDUALNIE KALKULUJEMY CENY DOJAZDU, JEST TO KOSZT DODATKOWY.

  Z A M A W I A N I E  imprez, rezerwacje i podpisywanie umów z B.P. BARTEK MG

       Imprezy w „Bartku MG” można zamawiać telefonicznie, za pomocą Internetu lub osobiście w siedzibie firmy w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody 150 od   8-16.00 od poniedziałku do piątku i od 9.00 – 13.00 w soboty. Na życzenie klienta dopełniamy formalności związanych z wycieczką bezpośrednio w szkole jeżeli tylko jest to możliwe. Aczkolwiek 99% formalności związanych z zamówieniami wycieczek w roku szkolnym 2021/2022 dokonaliśmy już tylko za pomocą telefonu, faxu i Internetu. W katalogu wycieczek szkolnych skalkulowano imprezy dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Natomiast imprezy turystyczne dla nauczycieli opracowano w specjalnym - oddzielnym katalogu. Wycieczki w obu katalogach różnią się świadczeniami i ceną.

           Uwaga - indywidualne kalkulacje imprez na specjalne życzenie wg Państwa programów przedstawiamy następnego dnia. Każdorazowo rezerwację wycieczki potwierdza umowa i wpłata 30% zaliczki po jej podpisaniu, przy wycieczkach szkolnych* pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej na  14 dni przed   wyjazdem. Na wniosek nauczyciela należność możemy rozłożyć na 2-3 dogodne raty. Korzystając z naszych promocji proszę pamiętać iż korzyści wypływające dla Państwa w ramach poszczególnych promocji się nie sumują. A poszczególne promocje są ograniczone czasowo.

W kalkulacjach krajowych imprez turystycznych / wycieczkach szkolnych stosujemy pięć  przedziałów ilościowo-cenowych:

 • 18-20 os. płatnych + 1/2 os opieki 100% rabatu,
 • 21-29 os. płatnych + 2 os opieki 100% rabatu, 
 • 30-39 os. płatnych + 3 os opieki 100% rabatu, 
 • 40-53 os. płatnych + 4/5 os opieki 100% rabatu, 
 • 54-64 os. płatnych + 5/6 os opieki 100% rabatu, 

W kalkulacjach zagranicznych imprez turystycznych / wycieczkach szkolnych stosujemy trzy  przedziały ilościowo-cenowe:

 • 30-39 os. płatnych + 3 os opieki 100% rabatu, 
 • 40-53 os. płatnych + 4/5 os opieki 100% rabatu, 
 • 54-64 os. płatnych + 5/6 os opieki 100% rabatu, 

Każdorazowo tak dopasowujemy pojemność autokaru lub BUSA aby wszystkie podróżujące nimi osoby miały miejsca siedzące, proszę zatem nie wymagać aby grupa 20 – 30 dzieci poróżowała 60-cio osobowym autokarem.

*Przy obsłudze dużych grup nie mieszczących się w jednym autokarze, w zależności od ilości uczestników przygotowujemy dla danej grupy indywidualne kalkulacje i różne warianty transportu: 

 1. autokar jednopokładowy + bus,
 2. autokar piętrowy,
 3. Albo 2 lub więcej autokarów klasycznych zabierające np. po 49 osób każdy.                                                                                                      

Partnerzy